Mặc dù là một trong những lĩnh vực được ưu đãi đầu tư, nhưng nông nghiệp-nông thôn Việt Nam sau một năm gia nhập WTO vẫn không đạt được tốc độ tăng trưởng thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) như những lĩnh vực khác.