Hàng nông sản qua chế biến của Việt Nam chưa đủ sức cạnh tranh với hàng nông sản của Thái Lan tại các siêu thị ở nước ngoài...