(NDH) Lợi nhuận sau thuế cả năm 2013 của CTCP Giống cây trồng Trung ương (mã NSC - HOSE) - công ty mẹ đạt 98,03 tỷ đồng, tăng mạnh 21,39% so với năm 2012.

NSC đã công bố BCTC của công ty mẹ quý IV/2013 với doanh thu thuần đạt 178,87 tỷ đồng, tăng 18,56% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế quý IV của công ty cũng tăng tới 21,85% và đạt 19,53 tỷ đồng.

Trong kỳ, thu nhập khác trong quý IV/2013 của NSC đạt 1,24 tỷ đồng, tăng 77,93% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2013, NSC đạt 579,29 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 9,24% so với năm 2012. Lợi nhuận sau thuế của công ty tăng tới 21,39% và đạt 98,03 tỷ đồng. EPS năm 2013 đạt 9.774 đồng/CP.

Đáng chú ý, năm 2013 NSC được hoàn nhập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư chứng khoán hơn 1,29 tỷ đồng, đã khiến chi phí hoạt động tài chính của công ty là âm 407,63 triệu đồng.

Tính đến hết 31/12/2013, tiền và các khoản tương đương tiền của NSC đạt 53,32 tỷ đồng, tăng 10,94% so với hồi đầu năm 2013. Các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho của công ty tăng lần lượt 14,64% và 20,31%.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu NSC đóng cửa dao động trong biên độ 76.000 – 85.000 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 20.258 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 1,6 tỷ đồng/phiên.

Bình Minh - Người Đồng Hành

NSC: Lợi nhuận cả năm 2013 tăng 21,39%, EPS đạt 9.774 đồng/CP

10 4558 56 reviews

(NDH) Lợi nhuận sau thuế cả năm 2013 của CTCP Giống cây trồng Trung ương (mã NSC - HOSE) - công ty mẹ đạt 98,03 tỷ đồng, tăng mạnh 21,39% so với năm 2012.