Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm:

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VF1) Mã chứng khoán giao dịch: NTL Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.376.460 cổ phiếu (7,25%). Trong đó: - Cổ phiếu hiện đang sở hữu: 1.188.230 cp - Cổ phiếu thưởng về ngày 31/05/2010: 1.188.230 cp Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: mua 700.000 cp, bán 400.000 cp Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.676.460 cổ phiếu (8,16%) Phương thức giao dịch: Khớp lệnh/ thỏa thuận Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu danh mục đầu tư Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 01/06/2010 đến ngày 01/08/2010