Kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Nhà Từ Liêm (MCK: NTL)như sau:

Tên nhà đầu tư thực hiện giao dịch: Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1) Mã chứng khoán thực hiện: NTL Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 863.050 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 5,29% Số lượng cổ phiếu đã mua: 292.780 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.155.830 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 7,08% Ngày thay đổi sở hữu: 25/03/2010.