Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ CTCP Nhựa Tiền Phong (HNX: NTP).

- Tên người thực hiện giao dịch: Bà Nguyễn Bích Thủy – Ủy viên Ban kiểm soát Công ty - Mã chứng khoán giao dịch: NTP - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 18,890 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch (bán): 18,000 CP - Số lượng cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch : 890 CP - Mục đích thực hiện giao dịch: Đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân - Phương thức giao dịch : Báo giá hoặc thỏa thuận - Số tài khoản giao dịch: 012C001856 tại CTCP Chứng khoán Hải Phòng - Thời gian giao dịch dự kiến: Từ ngày 15/10/2009 đến ngày 14/11/2009