Hanoinet - Mỹ hiện vẫn đối mặt với những lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế về việc họ vẫn không dỡ bỏ các biện pháp cấm vận chống Cuba.