Căn cứ Quy chế niêm yết chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 420/QĐ- TTGDHN ngày 31/12/2007 và Quyết định số 137/QĐ-TTGDHN ngày 14/04/2009 của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (nay là Sở GDCK Hà Nội) về việc sửa đổi Quyết định số 420/QĐ- TTGDHN, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo:

Sở GDCK Hà Nội chính thức đưa cổ phiếu của CTCP Nam Vang (MCK:NVC) ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 28/5/2010 do lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2009 của CTCP Nam Vang đạt lợi nhuận dương (16.898.481.804 đồng).