(Vietstock) – Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo chính thức đưa cổ phiếu của CTCP Nam Vang (HNX:NVC) ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 28/05.

Theo HNX, nguyên nhân chính là từ lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2009 của NVC đạt lợi nhuận dương với 16.89 tỷ đồng. Được biết, năm 2008 công ty lỗ đến 44.42 tỷ đồng. Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2010, công ty đặt kế hoạch SXKD trong năm với doanh số đạt 2,500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế năm 2010 đạt 15 tỷ đồng, cổ tức 5% và đầu tư nâng cấp tài sản cố định là 30 tỷ đồng.