Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

NXB Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu bộ sách 'Hồ Chí Minh toàn tập'

Bộ sách tập hợp khoảng 3.300 tác phẩm, bài nói, bài viết, điện, thư... của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1912 đến năm 1969 đã được xác minh và thẩm định, cung cấp nhiều tư liệu làm sáng tỏ sự nghiệp, những giá trị lớn lao của tư tưởng Hồ Chí Minh - một hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam.

Đồng thời cho thấy những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng thế giới, sự cống hiến xuất sắc của Người vào cuộc đấu tranh chung của nhân loại vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Bộ sách cũng phản ánh sinh động, sâu sắc quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước, vạch ra đường lối chiến lược, sách lược của cách mạng để tổ chức, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác…

M.Sơn

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nxb-chinh-tri-quoc-gia-su-that-gioi-thieu-bo-sach-ho-chi-minh-toan-tap-5659125.html