Ở đất nước này, khóc thuê là nghề hái ra tiền vì lý do không ngờ

Gốc
Tại Ghana, người dân sẵn sàng bỏ tiền ra thuê những người khóc đám ma chuyên nghiệp bởi họ có cách khóc đặc biệt khiến những người tới viếng cảm động và cho nhiều tiền viếng hơn.

VTC9