Ô nhiễm nào cũng đáng sợ!

Gốc
Kinh tế tăng trưởng, đời sống vật chất và tinh thần tăng tiến, con người ta phải đối mặt với 3 thứ ô nhiễm vây bủa quanh mình. Đó là ô nhiễm môi trường, ô nhiễm thị trường và ô nhiễm văn hóa. Ô nhiễm nào đáng sợ hơn? Thứ nào cũng nguy hiểm, cũng đáng sợ như nhau.

Tin nóng

Tin mới