(NDH) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã gia hạn cho phép Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) hoàn tất chào bán cổ phiếu.

Cụ thể, ngày 3/3/2014, Chủ tịch UBCKNN đã ban hành Quyết định số 202/QĐ-UBCK chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 66/GCN-UBCK ngày 29/11/2013 được gia hạn đến hết ngày 29/3/2014 cho Oceanbank. Trong thời gian gia hạn, Ngân hàng TMCP Đại Dương phải hoàn thành việc chào bán cổ phiếu.

Trước đó, Oceanbank được chấp thuận tăng vốn điều lệ năm 2013 từ 4.000 tỷ đồng lên 5.350 tỷ đồng. Theo phương án cụ thể, Oceanbank phát hành ra 135 triệu cổ phiếu với giá chào bán thấp nhất là 10,000 đ/cp. Trong đó, ngân hàng chào bán cho CĐHH 100 triệu cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 4:1 và chào bán cho đối tác chiến lược 35 triệu cổ phiếu.

Học Khiêm - NDH