OGC sẽ phát hành 1.000 tỉ đồng trái phiếu chuyển đổi

Gốc
Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương đã thông qua phương án phát hành 1.000 tỉ đồng trái phiếu chuyển đổi vào ngày 29.3.2011. Thời gian phát hành là ngày 12.4.2011 và đáo hạn vào ngày 12.4.2014. Mệnh giá trái phiếu là 1 tỉ đồng, lãi suất 12% trong năm đầu tiên. Trừ khi được mua lại hoặc hủy bỏ, trái phiếu sẽ được đáo hạn và chuyển đổi với giá 22.000 đồng/cổ phiếu. Tiền thu được từ phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng cho các dự án bất động sản như Starcity Center và các hoạt động khác của OGC.

Tin nóng

Tin mới