Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP Truyền thông số 1 (MCK: ONE).

Tên người thực hiện giao dịch: Lê Việt Thắng Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng giám đốc Mã chứng khoán giao dịch: ONE Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 35.046 CP Số lượng quyền mua CP được phân bổ trong đợt phát hành: 35.046 quyền mua Số lượng quyền mua CP dự kiến chuyển nhượng: 35.046 quyền mua Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại tỷ lệ nắm giữ cổ phần trong ban lãnh đạo Công ty Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 01/03/2010 đến ngày 05/03/2010.