Tài liệu đính kèm: PAN: Báo cáo tài chính quý I năm 2010