Sở GDCK TPHCM (HOSE) thông báo về kết quả giao dịch của người có liên quan đến cổ đông nội bộ Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (HOSE: PET).

*Tên người thực hiện giao dịch: Bùi Thị Thanh Vân * Mã chứng khoán: PET * Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Lê Thuận Khương * Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Thành viên Hội đồng quản trị * Quan hệ của người đăng ký giao dịch với người có liên quan: Vợ * Số lượng cổ phiếu của người đăng ký giao dịch trước khi giao dịch: 6,933 cp * Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 6,933 cp * Số lượng cổ phiếu đã bán: 6,933 cp * Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 0 cp * Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 02/10/2009 đến ngày 08/10/2009