(ĐTCK-online) Theo báo cáo tài chính năm 2009 đã kiểm toán của CTCP Cà phê PETEC (PETEC COFFEE), tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2009 của Công ty đạt 1.044,457 tỷ đồng, tăng 5,81% so với năm 2008. Lợi nhuận sau thuế 7,391 tỷ đồng, giảm 38,44% so với năm 2008.

Năm 2010, Công ty phấn đấu đạt tổng doanh thu 1.010 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 8 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức 15%. Công ty hiện có vốn điều lệ 30 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là nông sản và xăng dầu. Công ty có địa chỉ tại 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3, TP. HCM.