Theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông NHTMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank), năm 2009 Ngân hàng này đã đạt 10.418 tỷ đồng tổng tài sản. Tổng dư nợ 6267 tỷ đồng. Tổng huy động 9092 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 230 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 174,9 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức 12%.

* Chuyện trò trực tiếp cùng giới đầu tư Vốn điều lệ Ngân hàng này đang là 1000 tỷ đồng và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ bình quân là 17%. Lợi nhuận còn lại chưa chia là 14,8 tỷ đồng. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 của PG Bank (đơn vị: tỷ đồng) Tổng tài sản 22.146 Tổng dư nợ 11.675 Tổng huy động 18.970 Chi phí hoạt động &dự phòng 329,2 Lợi nhuận trước thuế 290 Vốn điều lệ 2000 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VĐL bình quân 23% Trong năm 2010, PG Bank phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ từ 1000 lên 2000 tỷ đồng Ngoài ra Ngân hàng sẽ chuyển đổng 1000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi để tăng vốn lên 3000 tỷ đồng trong tháng 3/2011. Đại hội thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu PG Bank trên HoSE trong quý II/2011. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc có liên quan nhằm đảm bảo tiến đố kế hoạch niêm yết.(Nguồn: UBCK, 28/5)