HĐQT CTCP Gas Petrolimex (HOSE: PGC) thống nhất đặt kế hoạch kinh doanh 2014 với chỉ tiêu doanh thu 2,778 tỷ đồng và lãi trước thuế 100 tỷ đồng, giảm nhẹ so với kết quả thực hiện trong năm 2013.

Tài liệu đính kèm:
20140305---PGC---Nghi-quyet-cua-HDQT-vv-tam-giao-ke-hoach-nam-2014.pdf

HOSE