(VTC News) - Nhóm người này bất lịch sự quá, vở kịch đang hay thì bị họ phá đám.

Cầm Thanh (funnyplace.org)