Đã đến lúc phải đặt vấn đề chiến lược phát triển năng lượng, bởi gần đây, năng lượng đã trở thành vấn đề bức xúc của nền kinh tế.