Đa số Ủy viên Ủy ban TVQH không đồng tình với việc nâng trần lãi suất cho vay lên 300% của lãi suất trái phiếu kho bạc (sẽ vào khoảng 24%/năm) vì cho rằng mức trần này quá cao, mở đường cho vay nặng lãi.