Phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP. Châu Đốc

Gốc
Ngày 23-2, UBMTTQVN TP. Châu Đốc (An Giang) tổ chức hội nghị phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố và hướng dẫn trình tự giới triệu ứng cử, hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thành phố (nhiệm kỳ 2021-2026).

Quang cảnh hội nghị

Theo kết quả hiệp thương lần thứ nhất của Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố, Thường trực HĐND thành phố đã điều chỉnh về dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Cụ thể, thành phố có 9 đơn vị bầu cử; có 30 đại biểu HĐND thành phố khóa XII được bầu; với 50 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XII.

Việc dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu để ứng cử đại biểu HĐND thành phố ở mỗi đơn vị hành chính bảo đảm dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; coi trọng chất lượng, lựa chọn đại biểu là những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, uy tín, trí tuệ.

Đồng thời, bảo đảm cơ cấu hợp lý trong các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở cấp mình; có đại diện của các thành phần xã hội, nghề nghiệp, tôn giáo, độ tuổi…

THU THẢO

Nguồn An Giang https://baoangiang.com.vn/phan-bo-co-cau-thanh-phan-so-luong-nguoi-duoc-gioi-thieu-ung-cu-dai-bieu-hdnd-tp-chau-doc-a297302.html