Cô chú tôi đều có một con gái riêng. Khi hai người lấy nhau thì có ba người con chung. Tài sản chung một căn nhà. Năm 1999 kê khai nhà đất...