Phân công soạn thảo văn bản quy định chi tiết 13 luật, nghị quyết

Gốc
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo 89 văn bản quy định chi tiết 13 luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ ba.

Theo danh mục, các bộ, ngành được giao soạn thảo 40 Nghị định của Chính phủ, 4 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 45 Thông tư để quy định chi tiết thi hành 13 luật, nghị quyết: Nghị quyết số 42/2017/NQ-QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; Luật Quản lý ngoại thương; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Du lịch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015; Luật Đường sắt; Luật Cảnh vệ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Thủy lợi; Luật Chuyển giao công nghệ; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì soạn thảo 5 Nghị định quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương; Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo 3 Nghị định, Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo 1 Nghị định quy định chi tiết Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo 14 Nghị định, 1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Giao thông vận tải chủ trì soạn thảo 2 Nghị định, 18 Thông tư quy định chi tiết Luật Đường sắt (sửa đổi);...

QUỲNH DƯƠNG

Tin nóng

Tin mới