Phấn đấu đến năm 2025 tỉ trọng kinh tế số của tỉnh đạt 20%

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Kế hoạch đề ra các mục tiêu cơ bản về phát triển kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh. Về phát triển kinh tế số, phấn đấu đến năm 2025, tỉ trọng kinh tế số của tỉnh đạt 20% GDP; tỉ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%; tỷ lệ nhân lực lao động kinh tế số trong lực lượng lao động đạt 2%... Phấn đấu 50% số xã và các đơn vị hành chính tương đương trên địa bàn tỉnh có thương nhân thực hiện hoạt động bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trực tuyến; 100% các đơn vị cung ứng dịch vụ điện, nước, viễn thông, truyền hình trả tiền triển khai thu cước, phí theo hình thức không dùng tiền mặt…

Về phát triển xã hội số, kế hoạch đề ra các mục tiêu cơ bản đến năm 2025 như: tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 80%; tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt trên 50%... Phấn đấu tỷ lệ ấp/khu phố được phủ sóng mạng di động 4G/5G đạt 100%, tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 90%...

Kế hoạch đề ra các giải pháp thực hiện về tổ chức, bộ máy; tăng cường hợp tác giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nền tảng số trong việc nghiên cứu, phát triển các nền tảng số chất lượng cao; tuyên truyền, phổ biến, tập huấn kỹ năng số cho người dân thông qua việc sử dụng nền tảng số. Các giải pháp về nghiên cứu, phát triển; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về kinh tế số, xã hội số và các giải pháp về đo lượng, giám sát triển khai, bảo đảm kinh phí thực hiện chiến lược phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh…

Hải Hà

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202209/phan-dau-den-nam-2025-ti-trong-kinh-te-so-cua-tinh-dat-20-3134865/