Phấn đấu trên 90% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa

Gốc
Sở VH-TTDL đã triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

Theo chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra, ngành Văn hóa phấn đấu hằng năm có trên 90% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa; trên 90% ấp, khu phố đạt chuẩn ấp, khu phố văn hóa; 98% cơ quan, đơn vị và 75% doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 100% thiết chế văn hóa cấp xã, huyện và 95% nhà văn hóa ấp, khu phố hoạt động hiệu quả.

Với lĩnh vực thể thao quần chúng, trong năm 2021, phấn đấu tỷ lệ học sinh, sinh viên thực hiện chương trình giáo dục thể chất chính khóa duy trì 100%; đạt 65% học sinh, sinh viên tập luyện thể dục, thể thao ngoại khóa. Riêng với thể dục thể thao trong lực lượng vũ trang đạt 99,4%...

Trên lĩnh vực di sản văn hóa, thực hiện 10 công trình tu bổ, tôn tạo di tích; lập hồ sơ xếp hạng 10 di tích, phát hành 10 ấn phẩm sách, phim tư liệu giới thiệu các di tích đã xếp hạng. Bên cạnh đó, xây dựng mới Trung tâm Văn hóa - điện ảnh tỉnh; Thư viện tỉnh; hội trường biểu diễn Trường trung cấp Văn hóa - nghệ thuật Đồng Nai. Hoàn thành chỉnh lý trưng bày Bảo tàng tỉnh theo hướng ứng dụng công nghệ đa phương tiện.

Quang Nhật

Nguồn Đồng Nai http://www.baodongnai.com.vn/vanhoa/202102/phan-dau-tren-90-ho-gia-dinh-dat-chuan-van-hoa-3044752/