Khánh thành tòa nhà VUSTA - Ngôi nhà chung của đội ngũ trí thức KH&CN

Khánh thành tòa nhà VUSTA - Ngôi nhà chung của đội ngũ trí thức KH&CN

Hội thảo Nâng cao vai trò của các cơ quan báo chí trong phổ biến kiến thức và tư vấn phản biện

Hội thảo Nâng cao vai trò của các cơ quan báo chí trong phổ biến kiến thức và tư vấn phản biện

Tôn vinh các trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu

Tôn vinh các trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu

Quảng Ninh tôn vinh đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ

Quảng Ninh tôn vinh đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ

Tôn vinh trí thức khoa học và trao giải hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII

Tôn vinh trí thức khoa học và trao giải hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII

Đội ngũ trí thức đóng góp cho sự phát triển của Quảng Bình

Đội ngũ trí thức đóng góp cho sự phát triển của Quảng Bình

Cần có chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối với đội ngũ trí thức

Cần có chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối với đội ngũ trí thức

Góp ý xây dựng Chiến lược quốc gia phát triển đội ngũ trí thức đến năm 2030

Góp ý xây dựng Chiến lược quốc gia phát triển đội ngũ trí thức đến năm 2030

Cần có chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối với đội ngũ trí thức

Cần có chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối với đội ngũ trí thức

Hội thảo góp ý Dự thảo Chiến lược quốc gia về phát triển đội ngũ trí thức

Hội thảo góp ý Dự thảo Chiến lược quốc gia về phát triển đội ngũ trí thức

Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 4 thành công rực rỡ

Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 4 thành công rực rỡ
Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 4 thành công rực rỡ
Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 4 thành công rực rỡ

Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 4 thành công rực rỡ

Không để các công trình nghiên cứu khoa học thành hồ sơ lưu trữ

Không để các công trình nghiên cứu khoa học thành hồ sơ lưu trữ

Tập hợp, phát huy vai trò đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ

Tập hợp, phát huy vai trò đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ

Đội ngũ trí thức đóng góp quan trọng phát triển kinh tế - xã hội đất nước

Đội ngũ trí thức đóng góp quan trọng phát triển kinh tế - xã hội đất nước

Sơn La tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo

Sơn La tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo

Xây dựng VUSTA là ngôi nhà chung của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam

Xây dựng VUSTA là ngôi nhà chung của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam

Xây dựng Vusta là tổ chức chính trị-xã hội của đội ngũ trí thức KHCN

Xây dựng Vusta là tổ chức chính trị-xã hội của đội ngũ trí thức KHCN

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN CỦA QUỐC HỘI VỚI LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN CỦA QUỐC HỘI VỚI LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM