Ngày 17.11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Cty CP Thủy điện Nậm Mu và Cty CP Sông Đà do có hành vi vi phạm quy định về chế độ báo cáo và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Cty CP Thủy điện Nậm Mu chậm nộp báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2010, chậm nộp BCTC bán niên năm 2010 đã được soát xét theo quy định. Bên cạnh đó Cty còn chậm nộp BCTC quý 3 năm 2010 và quý 1 năm 2011.

Cty cũng chậm công bố thông tin bất thường về nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 10.4.2010. Chậm công bố thông tin theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán về việc giải trình chênh lệch trước và sau kiểm toán ngày 04.5.2011.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Cty CP Sông Đà 6.06 chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2010 theo quy định, chậm nộp BCTC Quý 4 năm 2010 và BCTC Quý 1 năm 2011 theo quy định.

Bên cạnh đó, cty còn chậm công bố thông tin bất thường về nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 22.4.2011 theo quy định.

Xét tính chất và mức độ vi phạm, UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 Cty trên. Phạt tiền 80 triệu đồng/Cty theo quy định tại nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Tổng mức phạt cho 2 Cty là 160 triệu đồng.

Sau khi Cty chấp hành quyết định xử phạt phải xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính để xác định trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ tài chính của người đó theo quy định của pháp luật. Đồng thời Cty phải báo cáo kết quả xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính tới UBCKNN trước ngày 18.12.2011 và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các thiếu sót, sai phạm của cá nhân đó.

Hồng Mây