Phát động phong trào thi đua năm 2019 tại cơ quan Tổng cục Hải quan

Gốc
Để phát huy trí tuệ, sức mạnh tổng hợp của toàn thể CBCC, khuyến khích CBCC, viên chức, người lao động thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao của năm 2019, lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã phát động phong trào thi đua năm 2019 tại khối cơ quan Tổng cục Hải quan với chủ đề: 'Kỷ cương- hành động- hiệu quả', trong đó xác định những chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể đối với các đơn vị thuộc khối cơ quan Tổng cục.

Cụ thể, lãnh đạo Tổng cục yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính, đoàn kết nội bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu và công tác bảo đảm hậu cần, phục vụ, xây dựng cơ quan, đơn vị xứng đáng trở thành cơ quan, đơn vị đầu tàu của ngành Hải quan.

Một số chỉ tiêu chủ yếu đã được Tổng cục Hải quan đưa ra để phấn đấu như: Từng đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phấn đấu hoàn thành xuất sắc, toàn diện các mặt công tác, trong đó hoàn thành 100% chỉ tiêu đề án, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và thời gian đã được xác định trong chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm của Tổng cục Hải quan.

Mỗi công chức, viên chức, người lao động thuộc khối cơ quan Tổng cục Hải quan luôn luôn gương mẫu, đề cao trách nhiệm cá nhân, chấp hành kỷ cương sáng tạo, vì mục tiêu, nhiệm vụ, lợi ích chung, góp phần xây dựng lực lượng Hải quan trong sạch, vững mạnh và phát triển.

Đối với các tổ chức Đảng, đoàn thể (Công đoàn, Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, phụ nữ…) Tổng cục Hải quan yêu cầu phát huy vai trò, vị trí, chức năng của mình để khuyến khích, vận động các thành viên của tổ chức mình tham gia tích cực phong trào thi đua, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, văn hóa, thể thao và các hoạt động xã hội do Tổng cục Hải quan và Bộ Tài chính phát động.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu thủ trưởng trong từng đơn vị tổ chức phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua giữa các tập thể, các cá nhân tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ đầu năm. Chú trọng, quan tâm, xây dựng, nhân rộng, tôn vinh các điển hình tiên tiến làm nòng cốt thúc đẩy phong trào thi đua sâu rộng trong đơn vị. Đồng thời tiến hành sơ kết, tổng kết, có hình thức động viên, khen thưởng hoặc kiến nghị khen thưởng kịp thời những tập thể, các nhân lập được thành tích xuất sắc, đột xuất trong phong trào thi đua.

Với những yêu cầu trên, Lãnh đạo Tổng cục Hải quan kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lạo động thuộc các đơn vị khối cơ quan Tổng cục Hải quan thi đua lập nhiều chiến công, thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hải quan Việt Nam và Đại hội điển hình tiên tiến ngành Hải quan lần thứ VI trong năm 2020.

Thu Trang