Thanh tra Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 1671/CT-TTCP phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng với chủ đề "Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm và đổi mới".

Theo đó, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra; các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ; Thanh tra các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về việc "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng"; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; các văn bản pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng...

Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua với hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực; phát động các phong trào thi đua bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra: thực hiện tốt việc thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm và thanh tra các vụ việc do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước giao, gắn hoạt động thanh tra với giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; phấn đấu hoàn thành 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch, các cuộc thanh tra diện rộng, thanh tra đột xuất được giao; thực hiện việc xử lý sau thanh tra đạt từ 75% trở lên.

Phấn đấu giải quyết 85% các vụ việc khiếu nại, tố cáo

Các cơ quan đơn vị tập trung tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh, phấn đấu đạt tỷ lệ 85% trở lên và tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật đạt tỷ lệ trên 80%; tiếp tục kiểm tra, rà soát, tham mưu giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của ngành và các cơ quan Thanh tra.

Bên cạnh đó, tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng làm căn cứ sửa đổi Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản thi hành; tập trung tham mưu cho các cấp, các ngành triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao.

Ngoài ra, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trọng tâm là đổi mới tổ chức và hoạt động ngành Thanh tra theo hướng nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của ngành Thanh tra, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức thanh tra chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, nhà nước giao; tiếp tục tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng...

Minh Minh

Share on Tumblr