Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchquyết định xử phạt 4 triêụđồngđối vơíBan tổchứcvăn nghệ FPTvề vụ múanude và xuyên tạc lời bài hát cách mạng. -->