Công văn số 555/TCT-HT ngày 21/1/2008 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc phát hành hóa đơn bằng USD, như sau:

small_9890.jpg Tại điểm 6, mục III, phần C Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định: “Trường hợp cơ sở kinh doanh có doanh số bán hoặc mua hàng hóa, dịch vụ thanh toán bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu hoạt động mua, bán hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ để xác định thuế GTGT phải nộp”. Theo quy định trên, trường hợp Công ty phát sinh doanh số bán hàng hóa, dịch vụ bằng tiền USD thì Công ty được lập hóa đơn GTGT, dòng giá bán ghi bằng tiền USD và ghi rõ tỷ giá quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu để xác định thuế GTGT phải nộp.