Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phát huy hiệu quả vai trò cơ quan nghiên cứu thuộc Bộ Công thương

Trong hơn mười năm qua, cùng với chủ trương về cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ trong các đơn vị KH&CN công lập, đặc biệt là việc thành lập Ủy ban quản lý vốn Nhà nước, hệ thống các tổ chức KH&CN của ngành Công Thương đã liên tục thực hiện quá trình đổi mới, tái cơ cấu về quy mô tổ chức và phạm vi hoạt động.

Trong giai đoạn 2016 – 2020, các tổ chức KH&CN thuộc Bộ đã có những điều chỉnh quan trọng trong phương thức hoạt động, gắn với yêu cầu nghiên cứu, ứng dụng đổi mới công nghệ các doanh nghiệp, từ đó, có những đóng góp ngày càng có ý nghĩa trong kết quả hoạt động KH&CN cũng như những thành tựu phát triển chung của ngành Công Thương.

Các Viện nghiên cứu thuộc Bộ Công Thương là những tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) đầu ngành với bề dày lịch sử phát triển từ 35 đến 60 năm.

Chức năng chủ yếu của các Viện nghiên cứu thuộc quản lý của Bộ Công Thương bao gồm: Nghiên cứu và cung cấp luận cứ khoa học phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ thuộc ngành Công Thương; nghiên cứu xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch phát triển, định mức kinh tế - kỹ thuật, quy phạm, tiêu chuẩn trong các ngành và lĩnh vực về công nghiệp và thương mại;

Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu phát triển, ứng dụng KH&CN trong các lĩnh vực theo chuyên ngành của từng đơn vị; Cung cấp hoạt động tư vấn và dịch vụ KH&CN trong các lĩnh vực theo chuyên ngành của từng đơn vị; Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực KH&CN; Công tác tiêu chuẩn hóa của ngành; Đào tạo phát triển nguồn nhân lực KH&CN; Chế tạo, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, thiết bị và phụ tùng trong các lĩnh vực theo chuyên ngành của từng đơn vị và các ngành, nghề kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

Về nguồn nhân lực, tính đến tháng cuối năm 2020, tổng số lao động của các Viện nghiên cứu thuộc Bộ Công Thương là 1.553 người, bình quân là 120 lao động/Viện. Xét theo trình độ, số lao động có trình độ từ đại học trở lên là 1.277 người, chiếm tỷ lệ 82,2%,

Về hạ tầng phục vụ hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, thử nghiệm của các Viện, tổng số phòng thí nghiệm (PTN) chuyên ngành là 36, trong đó chỉ có 2 PTN trọng điểm.

Về năng lực tài chính, ngoài 2 Viện thực hiện cổ phần hóa, hoạt động theo mô hình doanh nghiệp KH&CN, có 1 đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, 1 đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên, 1 đơn vị Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên và 8 đơn vị được Nhà nước đảm bảo một phần chi thường xuyên. Nguồn tài chính chủ yếu của các đơn vị là từ hoạt động dịch vụ, hoạt động sản xuất kinh doanh (trong đó chủ yếu là sản xuất kinh doanh), tiếp theo là nguồn thực hiện các nhiệm vụ KH&CN.

Về “đầu ra” khoa học của các Viện, trong giai đoạn 2016-2020, tổng số công bố khoa học của 13 Viện là 933, trong đó có 786 công bố trong nước và 147 công bố quốc tế.

Một trong những bằng chứng quan trọng nhất đánh giá kết quả hoạt động của các tổ chức KH&CN có tính ứng dụng đến đâu chính là đầu ra công nghệ. Trong giai đoạn 2016 - 2020, tổng số đầu ra về công nghệ của các Viện là 197, trong đó, chiếm tỷ lệ lớn nhất là các công nghệ chưa đăng ký SHTT nhưng đã chuyển giao, ứng dụng cho doanh nghiệp (75 công nghệ, chiếm 38%); tiếp theo là các Công nghệ được đăng ký SHTT, chuyển giao, ứng dụng cho doanh nghiệp (với 72 công nghệ, giải pháp, chiếm 37%). Viện Nghiên cứu Cơ khí là đơn vị có số lượng đầu ra về công nghệ lớn nhất, tiếp theo là Viện Điện tử Tin học Tự động hóa; đứng thứ 3 là Viện Công nghiệp Thực phẩm.

Liên quan đến kết quả đào tạo, Bộ Công Thương có 4 Viện gồm Viện Nghiên cứu Cơ khí, Viện Điện tử Tin học và Tự động hóa, Viện Công nghiệp Thực phẩm và Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công Thương. CTCP Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp có chức năng đào tạo tiến sĩ. Trong giai đoạn 2016 - 2020, bốn Viện có chức năng đào tạo trình độ tiến sĩ đã đào tạo 68 tiến sĩ. Ngoài ra, các Viện cũng thực hiện việc phối hợp với các đơn vị đào tạo thực hiện đạo tạo cho 37 người, trong đó có 17 người trình độ đại học và 20 người trình độ sau đại học.

Bên cạnh đó, các Viện đã thực hiện tổng số 547 khóa đào tạo cho doanh nghiệp. Viện có hoạt động đào tạo mạnh nhất là Viện Nghiên cứu Cơ khí (231 khóa), tiếp theo là Viện Công nghiệp Thực phẩm (116 khóa), thứ 3 là Viện Công nghệ Giấy và Xenluylo (95 khóa)…

H.M