Phát huy tinh thần tự quản của nhân dân

Gốc
Chiều 17-4, tại Hà Nội, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án thực hiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư, tổ dân phố trên phạm vi toàn quốc (Ban Chỉ đạo).

Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Nội Vụ cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội.

Việc xây dựng Đề án nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (Nghị quyết 18-NQ/TW).

Mục tiêu xây dựng Đề án nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản ở khu dân cư, thôn, tổ dân phố, nhằm tinh gọn bộ máy, đầu mối, phát huy được sức mạnh tổng hợp, tập trung, thống nhất thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ ở cơ sở trong tình hình mới. Từ đó, xây dựng lực lượng nòng cốt có đủ khả năng tập hợp, hướng dẫn quần chúng tham gia thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động, phong trào của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn.

Bên cạnh đó sẽ phát huy tốt tinh thần tự quản của nhân dân và đưa các mô hình tự quản ở khu dân cư trở thành phong trào tự nguyện, tự giác, giúp các cấp ủy đảng, chính quyền nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương, cơ sở.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã chia sẻ về thực trạng tổ tự quản ở khu dân cư trong giai đoạn hiện nay, từ đó đưa ra những ý kiến cụ thể khi tiến hành khảo sát đánh giá thực trạng về tổ chức, nội dung, phương thức và hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố trên phạm vi toàn quốc theo hướng bám sát Nghị quyết 18-NQ/TW.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh kết luận cho rằng, từ việc phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp củng cố, kiện toàn, xây dựng các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố theo đúng yêu cầu của Đề án sẽ phát huy được những kinh nghiệm hay, thiết thực, hiệu quả trong tổ chức thực hiện các mô hình tự quản để nhân rộng, triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Qua đó cũng góp phần đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các chủ trương, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ngay tại mỗi cộng đồng dân cư.

Theo kế hoạch, từ tháng 4 đến tháng 8-2019, Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng đề cương, biểu mẫu để các tỉnh, thành phố báo cáo tình hình tổ chức thực hiện mô hình tự quản; thành lập các đoàn khảo sát làm việc tại một số địa phương; xây dựng các chuyên đề nghiên cứu khoa học, thực tiễn; tổng hợp kết quả khảo sát, kết quả nghiên cứu các chuyên đề, tình hình tổ chức thực hiện các mô hình tự quản của các tỉnh, thành phố và tổ chức hội thảo chuyên đề ở các địa phương.

Trong tháng 10 và 11-2019, Ban Chỉ đạo sẽ tổ chức các hội thảo lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, các địa phương để chỉnh sửa dự thảo Đề án; tổ chức lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy và các chuyên gia về nội dung của Đề án; và họp Ban chỉ đạo cho ý kiến vào Tờ trình, nội dung Đề án, dự thảo Kết luận để trình Ban Bí thư.

Dự kiến, trong tháng 12-2019, Ban Chỉ đạo sẽ trình Ban Bí thư Trung ương Đảng thông qua Đề án thực hiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố.

NGUYÊN MINH