Phát huy truyền thống 50 năm xây dựng và trưởng thành, đưa Tổng công ty Xây dựng Hà Nội trở thành tập đoàn kinh tế mạnh

ND- Tổng công ty Xây dựng Hà Nội là một doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Xây dựng được thành lập theo Quyết định số 1498/BXD-TCCB ngày 11-12-1982 trên cơ sở hợp nhất 12 đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=141682&sub=128&top=38