Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong công tác bầu cử

Gốc
Cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đang tích cực triển khai các công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo quy định của pháp luật, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) có quyền và trách nhiệm tham gia công tác bầu cử, góp phần bảo đảm để cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Hiệp thương, giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND ở mỗi cấp; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND ở mỗi cấp do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp triệu tập, chủ trì và thực hiện; dự kiến người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố; tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác và nơi cư trú; quy định đối với người ứng cử đại biểu HĐND đang công tác tại Thường trực HĐND, các Ban của HĐND cấp tỉnh; tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri; xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu; hiệp thương, giới thiệu người ứng cử trong bầu cử bổ sung… Đây là những nội dung cơ bản của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được thể hiện rõ trong Nghị quyết số 1186/2021, Nghị quyết Liên tịch số 09/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thông tri số 12, số 13/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bám sát theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, MTTQ các cấp của tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện đúng tiến độ, chất lượng các công việc được giao trong công tác bầu cử. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với UBND, Thường trực HĐND tỉnh xác định cơ cấu, thành phần để thành lập Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tổ chức hội nghị tập huấn công tác bầu cử và tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo hình thức trực tuyến. Riêng với hội nghị hiệp thương cấp tỉnh lần thứ nhất đã thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và đại biểu Quốc hội khóa XV.

Các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên biểu quyết nhất trí giới thiệu nhân sự là lãnh đạo UBND tỉnh ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, tổng số ĐBQH được bầu là 7 đại biểu (gồm 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu và 4 đại biểu của địa phương); tổng số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 66 đại biểu, trong đó có 35 đại biểu thuộc các cơ quan cấp tỉnh, 31 đại biểu ở địa phương; tổng số người được giới thiệu ứng cử là 149 (gồm 43 người do tỉnh giới thiệu và 106 người do địa phương giới thiệu). Cùng với đó, tổng số đại biểu được bầu của HĐND cấp huyện là 319 người, số giới thiệu ứng cử là 668 người; tổng số đại biểu HĐND cấp xã được bầu là 4.095 đại biểu, số được giới thiệu ứng cử là 8.299 người.

Đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh: “Thời gian tới, ngoài các nội dung cho công tác bầu cử, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh tập trung chuẩn bị thật tốt Hội nghị hiệp thương lần thứ hai giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp; triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát của MTTQ trong công tác bầu cử…”. Ảnh: Xuân Huy.

Đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đánh giá: So với nhiệm kỳ trước, việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử nhiệm kỳ này có điểm mới đó là: Trong tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi công tác, trường hợp người được dự kiến giới thiệu ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND nếu không đạt sự tín nhiệm trên 50% số cử tri tham dự hội nghị thì ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức việc giới thiệu người khác. Cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND đảm bảo hợp lý ở các cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, MTTQ và các đoàn thể; giảm tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND ở các cơ quan quản lý nhà nước; tăng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách. Việc lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp là công việc rất quan trọng, phải được tiến hành chặt chẽ, kỹ lưỡng, theo đúng quy định; ngoài đảm bảo về số lượng, cơ cấu, thành phần, cần phải đặc biệt chú trọng về tiêu chuẩn, chất lượng người được giới thiệu ứng cử. Trong quá trình hiệp thương, lựa chọn giới thiệu người ứng cử, dù là tự ứng cử hay được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu đều phải được thực hiện bình đẳng, dân chủ, khách quan, đúng quy định…

Để cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, đạt kết quả cao nhất, ngoài công tác hiệp thương, lựa chọn người ứng cử bảo đảm cơ cấu, thành phần, số lượng và tiêu chuẩn, thời gian tới MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để mọi người dân hiểu rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Quốc hội, của HĐND cũng như nắm vững những nội dung chủ yếu của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, nhất là những nội dung về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; nắm vững tiêu chuẩn ĐBQH, tiêu chuẩn đại biểu HĐND để lựa chọn, bầu được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào cơ quan quyền lực Nhà nước các cấp. Đồng thời, coi trọng sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp với Ủy ban bầu cử, Thường trực HĐND, UBND và các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam cùng cấp trong việc triển khai các bước của công tác bầu cử…

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Phạm Thái Hanh khẳng định: Với tinh thần trách nhiệm trong thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ được giao, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh sẽ nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử; sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Bầu cử Quốc gia, Ủy ban bầu cử tỉnh, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thông tri số 13/TT-MTTW-BTT ngày 19-1-2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nêu rõ các nội dung MTTQ tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2016 gồm: Thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; tổ chức các hội nghị hiệp thương; tổ chức hội nghị cử tri; tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử; công tác tuyên truyền; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư về bầu cử; công tác giám sát; công tác thi đua, khen thưởng.

TRẦN NHUNG

Nguồn QĐND https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/phat-huy-vai-tro-cua-mat-tran-to-quoc-trong-cong-tac-bau-cu-654460