Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra chỉ thị về việc thành lập Hội phản đế Đồng minh, là hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một bộ phận cấu thành hệ thống chính trị của nước ta hiện nay. Sự quy định này là do yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng, là xuất phát từ thể chế chính trị: Nước ta là nước dân chủ, mọi quyền lực thuộc về nhân dân. Hiến pháp nước ta xác định “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. Mặt trận phát huy vai trò đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân, tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, cùng nhà nước chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, động viên nhân dân thực hiện quyền làm chủ, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ viên chức Nhà nước”. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là một quá trình lâu dài, trải qua nhiều chặng đường và sự tồn tại nhiều thành phần kinh tế. Trong qua trình đó còn có sự khác nhau giữa các giai cấp, dân tộc, các tầng lớp xã hội, tôn giáo… Những biến đổi về cơ cấu giai cấp thành phần xã hội đang đặt ra cho công tác vận động quần chúng nói chung và công tác Mặt trận nói riêng những vấn đề mới. Nhu cầu liên minh mở rộng việc tập hợp các lực lượng yêu nước luôn là vấn đề cấp bách. Mặt khác các thế lực thù địch đang thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình và nhiều âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, hòng phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta…Trước tình hình đó đòi hỏi phải tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Nâng cao vai trò, tác dụng của Mặt trận trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội là một yêu cầu của công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vào cuối tháng 9/2009 vừa qua, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII đã diễn ra tại thủ đô Hà Nội thành công tốt đẹp. Đại hội đã ra lời kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, đồng bào đang sinh sống ở nước ngoài hưởng ứng mạnh mẽ đợt thi đua đặc biệt với tinh thần “Người người thi đua; Nhà nhà thi đua; Ngành ngành thi đua” lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn vào năm 2010. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận trong thời gian qua cũng đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc xây dựng và củng cố khối đoàn kết toàn dân; phát động được nhiều phong trào thi đua yêu nước trong lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… Nhiều cuộc vận động đã và đang đưa lại hiệu quả thiết thực như toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; đóng góp xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình thương; vận động cứu trợ cho đồng bào bị thiên tai lụt bão; xây dựng Quỹ khuyến học khuyến tài; xây dựng nông thôn mới… Kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất (18/11), việc làm thiết thực nhất là Mặt trận các cấp trong tỉnh cùng các tổ chức thành viên cần có kế hoạch đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2009 của tỉnh và từng địa phương, sở ngành góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh; lập thành tích chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội; 80 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất, 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trước mắt Mặt trận cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tốt Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Bình Thuận lần thứ nhất và tổ chức tốt đợt quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơ bão số 9 gây ra tại 10 tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên./..