Phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng, vì hòa bình

Gốc
- Hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với UBND Thành phố Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề Hội thảo sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 10 năm 2010 tại Hà Nội.

Đây là Hội thảo khoa học quốc tế duy nhất, có quy mô lớn nằm trong các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Do đó, Hội thảo sẽ tập trung làm sáng tỏ các giá trị cốt lõi trong suốt 1000 năm lịch sử của Thăng Long - Hà Nội là: “Văn hiến, anh hùng, vì hòa bình” từ những góc độ và với những cách tiếp cận khác nhau. Trên cơ sở đó, Hội thảo sẽ thảo luận và đề xuất các giải pháp nhằm phát huy những giá trị cao đẹp của Thăng Long – Hà Nội, hướng tới xây dựng chiến lược phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội trong bối cảnh biến đổi toàn cầu hiện nay. Phạm vi đề cập của các tham luận là toàn bộ các vấn đề về lịch sử, chính trị, văn hóa, kinh tế - xã hội… trong quá trình xây dựng và bảo vệ Thăng Long - Hà Nội suốt chiều dài lịch sử 1000 năm gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Những giá trị văn hiến, anh hùng, vì hòa bình của Thăng Long - Hà Nội thể hiện qua khoa học và giáo dục; văn học, nghệ thuật; tín ngưỡng, tôn giáo; thuần phong mỹ tục…của Thăng Long - Hà Nội qua các thời kỳ lịch sử. Hội thảo cũng sẽ tập trung trao đổi một số vấn đề cơ bản, quan trọng về tình hình và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội hiện nay, trong đó làm rõ những truyền thống, thế mạnh, tiềm năng kinh tế - xã hội của Hà Nội cần phải được khai thác, phát huy như thế nào trong bối cảnh hiện nay. Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, cảnh quan sinh thái, giữ vững ổn định chính trị và giữ gìn các giá trị văn hóa cũng là các vấn đề cần được làm sáng tỏ. Các tham luận cũng sẽ trao đổi làm rõ các mối quan hệ xã hội, xu hướng hình thành và phát triển của các nhóm xã hội cơ bản, các vấn đề xã hội đã và đang nảy sinh... Trên cơ sở đó, hướng tới đề xuất những giải pháp lâu dài và trước mắt nhằm phát huy các thế mạnh, các nguồn “vốn xã hội” và khắc phục những tệ nạn và bức xúc xã hội của Thủ đô hiện nay. Ngày nay, trong bối cảnh của biến đổi toàn cầu, đặc biệt là dưới tác động của công nghiệp hóa, đô thị hóa và biến đổi khí hậu, việc xây dựng chiến lược phát triển bền vững của Thủ đô và hoạch định các chính sách quy hoạch, quản lý và phát triển cụ thể càng cần thiết phải nghiên cứu làm rõ những thế mạnh, giá trị và tiềm năng của các tài nguyên, những vấn đề môi trường sinh thái v.v.. Hội thảo khoa học quốc tế về 1000 năm Thăng Long – Hà nội vừa mang tính chất của một sự kiện khoa học, vừa là một hoạt động nằm trong Chương trình Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Do đó có ý nghĩa chính trị, ý nghĩa văn hóa quan trọng góp phần đánh giá, tôn vinh, phát huy những giá trị văn hóa và những truyền thống tốt đẹp của Thủ đô Hà Nội nói riêng và của dân tộc Việt Nam nói chung. Hội thảo còn có ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn nhằm trao đổi, tổng kết những kết quả nghiên cứu từ nhiều năm nay của các nhà khoa học Việt Nam và nước ngoài về Thủ đô Hà Nội trên nhiều lĩnh vực của khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, góp phần cung cấp cơ sở, luận cứ khoa học cho quá trình xây dựng chiến lược, chính sách quản lý và phát triển bền vững của Hà Nội./.

Tin nóng

Tin mới