Phát triển nguồn nhân lực hậu cần phù hợp với lộ trình hiện đại hóa quân đội

Gốc
Nhận thức đúng tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành hậu cần trong sự nghiệp xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quan tâm kiện toàn, phát triển nguồn nhân lực hậu cần chất lượng cao, xây dựng ngành hậu cần quân đội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và thu được những kết quả tích cực. Công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tiến hành nghiêm túc.

Đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần có sự phát triển toàn diện cả về số lượng, chất lượng, từng bước chuẩn hóa theo từng vị trí, chức danh công tác; năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, lề lối, tác phong công tác và tinh thần, thái độ phục vụ được nâng cao. Đáng chú ý, nguồn nhân lực hậu cần ở cấp chiến lược, chiến dịch, các quân chủng, binh chủng, lực lượng được ưu tiên xây dựng tiến thẳng lên hiện đại có sự phát triển về mọi mặt. Hiện nay, riêng cơ quan Tổng cục Hậu cần, số cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học chiếm hơn 95%; hằng năm, hơn 95% cán bộ hoàn thành tốt và xuất sắc chức trách nhiệm vụ...

CẨM ĐAN

Nguồn QĐND https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/phat-trien-nguon-nhan-luc-hau-can-phu-hop-voi-lo-trinh-hien-dai-hoa-quan-doi-658606