Hanoinet - Theo quy chế quản lý, sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA mới được Bộ Xây dựng ban hành, ngành sẽ ưu tiên nguồn vốn này cho 6 lĩnh vực quan trọng, gồm: Lĩnh vực chiến lược, định hướng phát triển của ngành.