Kết quả phân tích đã chỉ ra rằng, trong các yếu tố có tác động đến phát triển thương hiệu thì hoạt động quảng cáo có tác động lớn nhất, trong khi hoạt động quan hệ công chúng có tác động ít nhất.

Phat trien thuong hieu cua doanh nghiep xay dung cong trinh giao thong -truong hop cua Tong cong ty Xay dung cong trinh giao thong 4 - CTCP - Anh 1

Phat trien thuong hieu cua doanh nghiep xay dung cong trinh giao thong -truong hop cua Tong cong ty Xay dung cong trinh giao thong 4 - CTCP - Anh 2

Phat trien thuong hieu cua doanh nghiep xay dung cong trinh giao thong -truong hop cua Tong cong ty Xay dung cong trinh giao thong 4 - CTCP - Anh 3

Phat trien thuong hieu cua doanh nghiep xay dung cong trinh giao thong -truong hop cua Tong cong ty Xay dung cong trinh giao thong 4 - CTCP - Anh 4

Phat trien thuong hieu cua doanh nghiep xay dung cong trinh giao thong -truong hop cua Tong cong ty Xay dung cong trinh giao thong 4 - CTCP - Anh 5

Phat trien thuong hieu cua doanh nghiep xay dung cong trinh giao thong -truong hop cua Tong cong ty Xay dung cong trinh giao thong 4 - CTCP - Anh 6

Phat trien thuong hieu cua doanh nghiep xay dung cong trinh giao thong -truong hop cua Tong cong ty Xay dung cong trinh giao thong 4 - CTCP - Anh 7