- Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược phát triển thủy lợi Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, phấn đấu tới năm 2020, đảm bảo mục tiêu cấp nước, đáp ứng nguồn nước phục vụ phát triển công nghiệp từ 50-100m3/ngày/ha xây dựng. Đặc biệt, chú trọng phát triển thủy lợi cho các tỉnh vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, khan hiếm nước như: Ninh Thuận, Bình Thuận, Vũng Tàu…

Ngoài ra, Ngành Thủy lợi cũng phấn đấu đến năm 2020, nâng tỷ lệ cấp nước đô thị đạt từ 80 – 120 lít/người/ngày đêm tùy theo vùng, cấp đủ nước để khai thác 4,5 triệu ha đất canh tác hàng năm, đảm bảo tưới chủ động cho 100% diện tích lúa 2 vụ, nâng tần suất đảm bảo tưới lên 85%, phục vụ phát triển vùng cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối tập trung. Cùng với việc chủ động và nâng cao tần suất đảm bảo nguồn nước cho sản xuất, sinh hoạt, đối với các công trình phòng, chống lụt, bão, đảm bảo an toàn dân cư cũng được ngành chú trọng. Theo đó, mục tiêu của ngành là đến năm 2015 kiểm soát được lũ lớn tương đương lũ năm 1961 trên dòng chính, sau đó tiếp tục củng cố các công trình, hệ thống bờ bao để kiểm soát lũ ở mức độ cao hơn. Được biết, việc phát triển thủy lợi trong các năm tới sẽ chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, nâng cao mức bảo đảm tiêu thoát nước, chống ngập úng, bảo vệ môi trường sinh thái…