Tất cả pháp môn tu đều là Phật pháp

Tất cả pháp môn tu đều là Phật pháp

Trong nhiều thời kỳ ở nước ta đã có nhiều vị cao tăng thọ trì kinh Pháp hoa, có lúc Phật giáo được phát triển...

10 liên quan

Kinh Pháp hoa : Ánh sáng nhân bản & hòa bình

Kinh Pháp hoa : Ánh sáng nhân bản & hòa bình

KinhPháp hoa (SaddharmapuṇdạrīkaSūtra) là một trong những bộ kinh thuộc truyền thống Đại thừa (Mahāyāna),...

10 liên quan

Tịnh độ ngũ kinh

Từ trước đến đầu thế kỷ XX, người tu pháp môn Tịnh độ chỉ sử dụng ba bộ kinh gọi là Tịnh độ Tam kinh gồm kinh...

10 liên quan

Cầu siêu - báo hiếu theo kinh Địa Tạng

Phật giáo Việt Nam tồn tại và phát triển lâu dài một phần nhờ vào sự tín ngưỡng. Tiếp nhận kinh điển và các...

10 liên quan

Cốt tủy những lời nguyện của Bồ-tát Phổ Hiền

Đề tài tôi muốn mang đến cho buổi nói chuyện hôm nay là 'Mười hạnhnguyện của Bồ-tát Phổ Hiền', mà nó cấu thành...

10 liên quan

Ý nghĩa của tụng Kinh, niệm Phật

Tụng kinh, trì Chú, niệm Phật là 3 phương pháp tu hành đủ cả Sự và Lý. Dù tại gia hay xuất gia, dù tiểu thừa...

10 liên quan

Hạnh nguyện Địa Tạng Bồ-tát

Chỉ trong Phật giáo Đại thừa mới có Bồ-tát xuất hiện. Còn Phật giáo Nguyên thủy chỉ nói đến hạnh nguyện Bồ-tát...

10 liên quan

Ý nghĩa pháp phương tiện và chân thật theo kinh Pháp hoa

Trong kinh Pháp hoa, Đức Phật dạy có hai cửa vào đạo là chân thật môn và phương tiện môn. Chân thật môn là...

10 liên quan

Tu pháp môn niệm Phật, thờ Bồ tát Quán Thế Âm?

Mỗi vị Bồ tát đều có phát khởi hạnh nguyện riêng. Do vì trong lúc tu nhân, các Ngài mỗi người đều phát đại...

10 liên quan