(Zing) - Các bác sĩ đã thành công khi lấy lưỡi câu cá dài khoảng 15cm trong đầu một người đàn ông Brazil.