Hội đồng luật sư toàn quốc là cơ quan lãnh đạo của Tổ chức luật sư toàn quốc, thành viên là các luật sư do Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc bầu.