Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Gốc
Vinalines sẽ kế thừa các quyền và nghĩa vụ hợp pháp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trước đây.Chi tiết...

Tin nóng

Tin mới