Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ-Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VINALINES) vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, VINALINES là công ty nhà nước, được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước. Tại thời điểm ngày 31/12/2006, vốn điều lệ của VINALINES là 4.130.540.925.688 đồng.