Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 27/2010/TT-BTC quy định về phí hoạt động chứng khoán có liên quan đến Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán.

Theo đó, mức phí niêm yết lần đầu là 10 triệu đồng/công ty niêm yết và lần niêm yết bổ sung tiếp theo là 5 triệu đồng/lần (không thu phí khi chuyển niêm yết giữa các Sở Giao dịch chứng khoán). Tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán, phí quản lý thành viên lưu ký là 40 triệu đồng/thành viên/năm; phí đăng ký chứng khoán lần đầu đối với giá trị dưới 80 tỉ đồng là 10 triệu đồng/lần; đối với giá trị từ 80 tỉ đến dưới 200 tỉ đồng là 15 triệu đồng/lần và khi giá trị chứng khoán trên 200 tỉ đồng thì phí là 20 triệu đồng/lần. Bên cạnh đó, Nhà nước còn thu phí quản lý niêm yết hằng năm đối với cổ phiếu (CP) niêm yết có giá trị dưới 80 tỉ đồng là 15 triệu đồng; từ 100 đến 500 tỉ đồng thu phí là 20 triệu đồng; giá trị CP niêm yết từ 500 tỉ đồng trở lên áp dụng mức phí 20 triệu đồng + 0,001% giá trị niêm yết nhưng không vượt quá 50 triệu đồng (tổ chức niêm yết là đơn vị nộp phí)... Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12.4.2010. M.Phương